VEDTÆGTER


§1 NAVN OG HJEMSTED

Udvalgets navn er:

SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN - GOLFUDVALG


 

Foreningens hjemsted er:

Flådestation Frederikshavn, 9900 Frederikshavn. SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING FREDERIKSHAVN

 

§ 2 FORMÅL

1.   Formålet er, ved hyggeligt samvær og golfspil, at samle ansatte og pensionerede medlemmer af SIF.

 

§3 MEDLEMMER

1. Som ordinære medlemmer kan følgende personelkategorier optages:

  • Personel med ansættelse i Forsvaret, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt ansatte i Idrætsforeningen,

  • Værnepligtigt personel,

  • Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen samt

  • Afskediget personel i Forsvaret.

2. Som ordinære medlemmer kan optages pårørende til de i punkt a anførte personelgrupper. Ved pårørende forstår i denne sammenhæng ægtefælle/samlever og disses børn.

3. Som ekstraordinære medlemmer kan optages personer, der ikke umiddelbart kan henføres til punkterne a eller b, efter bestyrelsens godkendelse. Ekstraordinære medlemmer kan ikke deltage i DMI forbundsmesterskaber.

4. Som passive medlemmer kan optages personer, som ikke ønsker at udøve idræt, men blot vil være medlem af foreningen. Disses kontingent fastsættes på årsmødet.

5. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, som har ydet en særlig indsats for foreningen. Disse tildeles foreningens æresemblem. Æresmedlemmer er sidestillet med ordinære medlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 

§3.1. SÆRLIGE FORHOLD.

For at deltage, skal man skal være fuldtidsmedlem i en DGU godkendt golfklub. Er men hverdagsmedlem eller har andet medlemskab, kan man deltage i turneringerne, mod selv at betale halv greenfee på den pågældende bane.

 

§ 4 INDMELDELSE

1.   Indmeldelse kan ske ved at hente og udfylde indmeldelsesformularen på SIF-golf’s hjemmeside, på denne adresse: http://www.sif-golf.dk/nytmedlem.html

 

§ 5 UDMELDELSE

1.   Medlemsarkivet opgøres hvert år med udgangen af november måned. Medlemmer der ikke har deltaget, eller ladet høre fra sig det pågældende år, streges af medlemslisten.

2.   At blive streget af medlemsliste, er ikke en udmeldes af SIF.

3.   Medlemmer kan skriftligt udmelde sig af SIF, ved henvendelse til SIF bestyrelse.

 


§ 6 SUSPENSION, EKSKLUSION OG KARANTÆNE

Eksklusion af et medlem, kan kun foregå via SIF Bestyrelse.

1.   SIF Bestyrelse kan - når den skønner det nødvendigt af hensyn til foreningens omdømme eller tarv - suspendere et medlem. I suspensionstiden bortfalder den suspenderedes rettigheder, og der betales ikke kontingent.

2.   Det suspenderede medlem har ret til at få sin sag for på førstkommende årsmøde.

 

3.   Et ekskluderet medlem kan kun genoptages i foreningen ved en beslutning på årsmødet.

4.   Afdelingen/udvalgene orienterer formanden for SIF om medlemmer, der som repræsentanter for SIF, idømmes karantæne af et forbund eller lignende. (se endvidere § 24 pkt.3).

 

§ 7 INDSKUD OG KONTIGENTER

1.   Medlemmer betaler kontingent via løntræk eller giro.

2.   Der betales hvert år særkontingent ved første fremmøde. Særkontingentets størrelse besluttes ved den årlige generalforsamling til godkendelse.

3.   Der betales en egenbetaling i forbindelse med afvikling af turneringer. Egenbetalingens størrelse besluttes af bestyrelsen, og kan ændres løbende. Bestyrelsen oplyser den forventede størrelse ved generalforsamlingen.

4.   Tilmelding er bindende efter dato for sidste tilmelding.

5.   Medlemmer der har tilmeldt en gæst, hæfter for denne i tilfælde af afbud.

 

§ 8 UDVALGETS LEDELSE

Udvalgets ledelse består af:

1.   Generalforsamlingen.

2.   Udvalgsbestyrelsen.

 

§ 9 GENERALFORSAMLINGEN

1.   Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed i alle anliggender.

2.   Under iagttagelse af udvalgets forretningsorden er enhver generalforsamling beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

3.   Generalforsamlingen konstituerer sig under ledelse af formanden, der straks lader foretage valg af dirigent.

4.   Dirigenten, der ikke må være medlem af udvalgsbestyrelsen, leder forhandlingerne i overensstemmelse med dagsordenen.

5.   Alle sager - med de i nærværende forretningsorden fastsatte undtagelser - afgøres ved simpelt

stemmeflertal.

6.   Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt udvalgsbestyrelsen eller mindst 10 medlemmer fordrer det.

 

§ 10 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

1.   Hvert år i januar/februar/marts måned afholdes ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

a.   Valg af dirigent

b.   Bestyrelsens beretning c.    Regnskabet

d.   Behandling af forslag

e.   Fastsættelse af evt. særlige kontingenter f.    Valg af bestyrelse og suppleanter

g.   Valg af revisor og revisorsuppleant

 


h.   Eventuelt

 

2.   Generalforsamlingen indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel (e-mail og hjemmesiden).

Samtidig bekendtgøres den udførlige dagsorden, som skal være affattet i klar og tydelig form og indeholde oplysninger om forslag, der skal behandles (dagsordenens pkt. d.), samt bestyrelsens forslag til valg (dagsordenens pkt. f. og g.).

 

3.   Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling, skal indsendes skriftligt og være udvalgsbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 15 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

1.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes når udvalgsbestyrelsen eller den ordinære generalforsamling finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver motiveret begæring herom.

 

2.   Den ekstraordinære generalforsamling afholdes snarest efter begæringens modtagelse og indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel. Samtidig bekendtgøres den udførlige dagsorden, som skal være affattet i klar og tydelig form og indeholde oplysninger om de forslag, der skal behandles.

 

§ 16 UDVALGSBESTYRELSEN

1.   Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer der alle vælges blandt medlemmer nævnt under § 3A på den ordinære generalforsamling ved almindelig afstemning.

2.   Bestyrelsen vælges normalt for 2 år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg det ene år og den anden halvdel året efter. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg.

3.   Bestyrelsen leder udvalgets anliggender og er ansvarlig for udvalgetsforeningens midler.

4.   Bestyrelsen er endvidere ansvarlig overfor generalforsamlingen og skal i så vid udstrækning som muligt holde medlemmerne underrettet om udvalgets anliggender.

5.   Bestyrelsen træffer - med ansvar overfor generalforsamlingen - de fornødne afgørelser i de tilfælde, hvor nærværende vedtægter intet foreskriver.

6.   Bestyrelsen afholder møder efter behov.

7.   Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

 

§ 17 UDVALGSFORMANDEN

1.   Formanden leder udvalget i fællesskab med bestyrelsen og evt. ad hoc underudvalg.

2.   Formanden skal holde sig løbende orienteret om udvalgets økonomi.

3.   Formanden repræsenterer i almindelighed udvalget udadtil, og har bemyndigelse til, når udvalgets interesser kræver det, at handle på bestyrelsens vegne. Formanden skal hurtigst muligt orientere bestyrelsen om sine dispositioner.

 

§ 18 UDVALGSNÆSTFORMANDEN

1.   Der er ingen næstformand i SIF Frederikshavn-golfudvalg.

 

§ 19 UDVALGSKASSEREREN

1.   Fører løbende udvalgets regnskaber, der skal udvise såvel et kasse- som driftsregnskab samt bevægelser på udvalgets konti.

2.   Disponerer over en kontantbeholdning, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen, samt over girokontoen.

3.   Har fuldmagt til at udbetale forskud til evt. oprettede ad hoc underudvalg. Refunderer eller betaler regninger, når disse er attesteret af et bestyrelsesmedlem, eller en udvalgsformanden.

4.   Foranstalter den årlige budgetlægning.

5.   Forelægger udvalgets reviderede regnskab for generalforsamlingen.

 

 

§ 20 SUPPLEANTER

1.   Der vælges én suppleant for 2 år.

2.   Suppleanten indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem afgår i utide eller i en længere periode er forhindret i at give møde.

3.   Suppleanten kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

 

§ 21 REGNSKAB OG ØKONOMI

1.   Udvalgets regnskabsår er kalenderåret.

2.   Der føres særskilte årsregnskaber for udvalgets aktiviteter. Regnskaberne affattes i overensstemmelse med SIF bestemmelser og afleveres med attesterede bilag, bankbøger, opgørelser m.v. til gennemsyn ved kalenderårets slutning.

3.   Efterfølgende overleves regnskaberne til kritisk revision ved de af udvalgets valgte revisorer.

Revisionen skal være tilendebragt så betids, at en trykt regnskabsoversigt med revisorers, formands og kasserers underskrift kan udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

4.   Udvalgets midler anbringes efter bestyrelsens bestemmelse.

5.   Udvalgets faste ejendom administreres i henhold til SIF bestemmelser for administration af SIF Materiel.

 

§ 22 REVISION

1.   Regnskabet kan revideres af et registreret/statsautoriseret revisionsfirma.

2.   Til kritisk revision af udvalgets regnskaber, eftersyn af kassebeholdning m.m. vælges på ordinære generalforsamlinger 1 revisor for 2 år. Genvalg kan finde sted. Revisoren skal til enhver tid have uhindret adgang til at efterse udvalgets regnskaber og kassebeholdning m.m.

 

§ 23 UDVALGETS STRUKTUR

1.   Udvalgets bestyrelse varetager den overordnede ledelse af udvalgets sportslige aktiviteter.

2.   Til at varetage de idrætslige interesser kan der med bestyrelsens godkendelse oprettes ad hoc

    Underudvalg til varetagelse planlægning af f.eks. DMI stævner o.l.

3.   Underudvalg skal løbende holde bestyrelsen underrettet om aktiviteterne.

 

§ 24 IDRÆTTENS UDØVELSE M.M.

1.   Udvalgets medlemmer skal holde de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte bestemmelser for idrætsudøvelser og lignende efterrettelige.

1.   Intet medlem kan i samme idrætsgren eller -art deltage i forbundskonkurrencer indenfor et kalenderår/sæson for både SIF/FRH og en civil forening. Et medlem kan dog deltage i alle militære konkurrencer samt i civile. Såfremt et medlem vælger at repræsentere en civil forening skal SIF/FRH orienteres herom.

2.   Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre karantæne eller suspension.

3.   Under træning har instruktøren den højeste myndighed. Udviser et medlem dårlig opførsel under træningen, har instruktøren ret til at tilrettevise, subsidiært bortvise medlemmet. Vedkommende bestyrelse/ udvalg orienteres snarest om hændelsen og dens konsekvenser.

4.   De for idrætsområdet gældende bestemmelser skal overholdes.

5.   Deltagelse i SIF/FRH arrangementer sker på den enkeltes eget ansvar.

 

§ 25 ÆNDRING AF FORRETNINGSORDNEN

Udvalgets forretningsorden kan kun ændres på en generalforsamling og kun såfremt mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for forslaget. Denne forretningsorden er udfærdiget i tilknytning til SIF VEDTÆGTER, der i tvivltilfælde altid er øverste myndighed. Forretningsordenen kan hentes på hjemmesiden http://www.sif-golf.dk/

 § 26 OPLØSNING AF UDVALGET

Udvalget kan kun opløses når 2/3 af samtlige medlemmer nævnt under § 3A stemmer herfor. Afstemningen, der skal vedtages på en generalforsamling, skal foregå skriftligt, evt. midler skal i så fald overføres til SIF. 

Ovenstående forretningsorden på generalforsamlingen den 10. februar 2015