2022

Referat

 Søværnets Idrætsforening GOLF afdelingen har tirsdag den 15. februar 2022 afholdt generalforsamling

i Axel Lind Stuen Flådestation Frederikshavn med følgende dagsorden:

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning ved formanden
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
 6. Valg af bestyrelse:

a)        Formand                                     Ulla Nilsson                                  Villig til genvalg                          

b)      Kasserer                                       Knud Thomsen                           Ikke på valg

c)        Bestyrelsesmedlem             Trine Haukali                               På valg (modtager ikke genvalg)

d)      Sekretær                                       Britta Thomsen                        Ikke på valg

 

 1. Valg af bilagskontrollant
  1.  Bilagskontrollant                   Jes Thomsen                               På valg
  2. Suppleant                                     Ulla Skov                                       Ikke på valg
 2.  Eventuelt

 

 

Ad pkt. 1

Jes Thomsen blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2

Formand Ulla Nilsson aflagde beretning, som blev godkendt.

Ulla berettede bl.a. om sidste års turneringer.

Ad pkt. 3

Kasserer Knud Thomsen aflagde regnskab, som blev godkendt.

Ad pkt. 4

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 5

Særlige kontingenter blev uændret – 100 kr.

Ad pkt. 6

Trine Haukali udtrådte af bestyrelsen og Jørn Sivertsen blev valgt ind.

Ad pkt. 7

Bilagskontrollant Jes Thomsen blev genvalgt.

Ad pkt. 8

Jørn Sivertsen synes, vi skal se på, om vi kan uddele præmier på en anden måde ifm. vores matcher, idet det ofte er de samme, som vinder præmier.

Der blev fremsat flere forslag til, hvilke baner der skal spilles i år – de mange gode forslag vil blive taget under behandling af bestyrelsen.

Knud Thomsen orienterede om, at bestyrelsen har besluttet at nedlægge SIF GOLF hjemmeside, da den nu koster 1.000 kr. pr. år. Nyheder, resultater m.m. vil fremover ske på FaceBook (SIF Golf) samt ved fremsendelse af mails. Såfremt I ikke allerede er medlemmer af den private FaceBook gruppen SIF Golf, så synes vi, I skal gå ind og tilmelde jer.

Ulla Nilsson takkede Trine og Thue for deres arbejde i foreningen.

 

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved øl/vand og landgangsbrød.2020

Søværnets Idrætsforening GOLF afdelingen har tirsdag den 11. februar 2020 afholdt generalforsamling

i Axel Lind Stuen Flådestation Frederikshavn med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden
3. Godkendelse af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Behandling af forslag, fremsat af bestyrelsen, til ændring af vedtægter

    a.     I vedtægternes § 10 stk. 2 fremgår det, at generalforsamlingen indkaldes skriftlig med 8 dages varsel. Af stk. 3 fremgår det, at                         indkomne forslag til generalforsamlingen skal være fremsendt og bestyrelsen i hænde senest 14 dage før                                                                    generalforsamlingen.

    b.     Bestyrelsen foreslår ændring således: Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel, og indkomne                                 forslag skal være fremsendt og bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
7. Valg af bestyrelse:

    a.       Formand                 Bestyrelsen foreslår Ulla Nilsson                                     Villig til valg                                      

    b.      Kasserer                                                                 Knud Thomsen                              Ikke på valg

    c.       Bestyrelsesmedlem                                        Trine Haukali         På valg (modtager genvalg)

    d.      Bestyrelsesmedlem                                        Ulla Nilsson                                

    e.      Sekretær                                                                Britta Thomsen                            Ikke på valg

8. Valg af revisor
  a.  Revisor                                                               Jes Thomsen                                    På valg
  b. Suppleant                                                         Ulla Skov                                           Ikke på valg
9. Eventuelt

 

Ad pkt. 1

Hans Villadsen blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2

Fg. formand Knud Thomsen aflagde beretning, som blev godkendt.

Knud Thomsen berettede bl.a. om sidste års turneringer, ligesom han meddelte dette års kommende turneringer, som er:

Sæby                                             26. april

Åbybro                                         24. maj

Blokhus                                       21. juni

Frederikshavn                         23. august

Rold                                               27. september

Ad pkt. 3

Kasserer Knud Thomsen aflagde regnskab, som blev godkendt.

Ad pkt. 4

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 5

Pkt. 5a blev godkendt, som beskrevet i pkt. 5b.

Ad pkt. 6

Særlige kontingenter blev uændret – 100 kr.

Ad pkt. 7

Ulla Nielsen blev valgt som formand, og Trine Haukali blev genvalgt.

Ad pkt. 8

Revisor Jes Thomsen blev genvalgt.

Ad pkt. 9

Ulla Nilsson takkede for valget.

Hans Villadsen foreslog, at vi hvert år fik en længere tur. Bestyrelsen vil arbejde med sagen.

Carl B. Johansen foreslog, at tidspunkt for generalforsamling ændres til ca. kl. 16:30.

 

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved pålægskagemand, og snakken gik lystigt.2019

Referat af
Generalforsamling SIF Golf, Frederikshavn
Tirsdag den 22. januar 2019 kl. 1930

i Axel Lind Stuen Flådestation Frederikshavn med følgende dagsorden: 

      1. Valg af dirigent
      2. Aflæggelse af beretning ved formanden
      3. Godkendelse af regnskab
      4. Behandling af indkomne forslag
      5. Fastsættelse af evt. særlige kontingenter
      6. Valg af bestyrelse:

        a)      Formand                                               Tommy Jensen                   Ikke på valg

        b)      Kasserer                                                Knud Thomsen                  På valg (modtager genvalg)

        c)      Bestyrelsesmedlem                        Trine Haukali                      Ikke på valg

        d)      Bestyrelsesmedlem                        Ulla Nilsson                         Ikke på valg

        e)     Sekretær                                                 Britta Thomsen                På valg (modtager genvalg)

      7. Valg af revisor
        a) Revisor                                                    Jes Thomsen                      Ikke på valg
        b) Suppleant                                               Ulla Skov                              På valg

      8. Eventuelt


Ad pkt. 1 (Valg af dirigent)

Jes Thomsen blev valgt som dirigent.

Ad pkt. 2 (Formandens beretning)

Efter generalforsamlingen i januar var det et helt nyt udvalg, der måtte i gang med planlægningen af den kommende sæsons egne turneringer og afvikling af DMI mesterskaber. Efter et par møder var der bestilt godt vejr og programmet var lagt.

Vi lagde ud i Sæby 22. april med 14 deltagere.

27. maj var det Hirtshals, der blev besøgt, ligeledes med 14 deltagere.

17. juni var det så den lange tur, som i år gik til Læsø, hvor alle 19 deltagere rigtig hyggede sig.

I slutningen af juni lagde Stensballegaard bane til Værnenes match, hvor vi havde 2 deltagere med.

Efter sommerferien 15. - 16. august var der Søværnsmesterskaber i Korsør, hvor vi ligeledes havde 2 deltagere med.

9. september var det så vores egne mesterskaber i Frederikshavn med 19 deltagere, som resulterede med Ulla Skov som klubmester for damerne og Henrik Thomsen for herrerne.

12. – 13. september var det så DMI 100 års jubilæumsmesterskab, som blev afviklet sammen med fodbold, triatlon og feltsport med Aalborg Kasernes Idrætsforening som hovedarrangør af mesterskabet og en fin kammeratskabsaften på Aalborg kaserne og os som arrangør af golfturneringen med 119 deltagere i Dronninglund og Sæby. Jeg vil gerne takke begge klubber for et godt arrangement. Vi havde 8 deltagere med, og det blev til en fornem 3. plads til Ulla Skov i damerækken.

Årets sidste turnering blev afviklet 7. oktober i Sindal med 19 deltagere.

Slutteligt vil jeg gerne takke udvalget og ikke mindst vores webmaster Thue for et godt samarbejde.

Ad pkt. 3 (Godkendelse af regnskab)

Regnskabet blev godkendt. 

Ad pkt. 4 (Behandling af indkomne forslag)

Ingen indkomne forslag.

Ad pkt. 5 (Fastsættelse af kontingent)

Det blev ved afstemning vedtaget, at udvalgskontingent for 2019 er 100 kr.

Ad pkt. 6 (Valg af bestyrelse)

Kasserer Knud Thomsen og sekretær Britta Thomsen blev begge genvalgt.

Ad pkt. 7 (Valg af revisor)

Revisorsuppleant Ulla Skov blev genvalgt.

Ad pkt. 8 (Eventuelt)

Det blev vedtaget, at den ”lange” tur i år går til Silkeborg.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, og der er ingen ændringer ift. 2018.2018

Referat af
Generalforsamling SIF Golf, Frederikshavn
Torsdag den 18. januar 2018 


Preben bød velkommen til de fremmødte, 8 medlemmer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Valgt til dirigent blev Knud Thomsen, som oplyste at generalforsamling var lovligt indkaldt.
Preben oplæste bestyrelsens beretning om året 2017, pt. Ingen formand, derfor ”bestyrelsens beretning” hvortil der ikke var nogen bemærkninger.

Regnskabet blev gennemgået og derefter godkendt.
Ingen indkommende forslag.
Kontingent for år 2018 fastsættes af den nye bestyrelse, dog stadig 100,00 kr. i udvalgskontingent.

Valg til bestyrelse og suppleanter :
Knud Thomsen
Tommy Jensen
Britta Thomsen
Trine Haukali
Ulla Nilsson
Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde.

Til revisor blev valgt Jes Thomsen og revisorsuppleant Ulla Skov.

Til eventuelt, blev nævnt om man kunne søge en form for grupperabat til greenfee,
Ideen var ganske god, men som der blev sagt, skal vi nok have flere medlemmer til at melde sig til matcher hvis en evt. rabat skal opnås.

Den afgåede bestyrelse, Preben, Michael og ”Nethe” takker af, og er meget glade for at SIFs golfudvalg stadig består, og byder den nye bestyrelse velkommen.

Referent
Agnethe

FM Beretning til Golfudvalgets generalforsamling den 18. januar 2018.

Kære Golfere

Så er vi atter på vej ind i en ny sæson.

Der skal i år vælges helt ny bestyrelse, så derfor er det vigtigt vi får et stort fremmøde til vores generalforsamling, så vi kan få valgt en ny stærk bestyrelse så SIF golf kan bestå.  

Vejret var ganske fornuftig i 2018 selvom vi til sidst havde en smule udfordring med ”våde” baner.

I 2017 havde følgende program:

Generalforsamling den 31. januar med 8 deltagere.

Frederikshavn 23. april åbningsmatch med 26 deltagere.

Hals 6. maj med 11 deltagere.

Himmerland 17. juni med 19 deltagere.

Øland 13. august med 21 deltagere.

Sæby 22. oktober klubmesterskab og afslutningsmatch med 13 deltagere.

Klubmester i 2017 blev:

Kim Ejner Hansen for herrerne.

Trine Haukali for damerne.

Herudover afholdte SIF KBH landsmesterskab i Korsør, hvor fremmødet var noget skuffende. Ligesom vi deltog ved DMI som sædvanligt med fint tilslutning.

I 2017 har vi oplevet et noget svingende antal deltagere ved de enkelte arrangementer, men vi er som bestyrelse glade for alle de, som er mødt op til vores arrangementer og vi byder naturligvis gerne velkommen til nye medlemmer, som gerne vil deltage og spille nogle gode og hyggelige runder golf.

Vi har i 2017 fået hjemmesiden op at køre. Vi formoder den har været tilfredsstillende, da vi ikke har modtaget noget ”feedback” fra medlemmerne.

Bestyrelsen har valgt at som nævnt valgt at stoppe. Derfor er det vigtigt med et stort fremmøde til generalforsamlingen d.18 januar, så vi kan forsætte med at have en golfafdeling i SIF.

Der er ikke fastlagt et program for 2018. Det er den nye bestyrelse der skal fastlægge et nyt program for 2018.

Landsmesterskaberne ved jeg ikke i skrivende stund en dato på.

DMI afholdes d. 12-13 september i Sæby og Dronninglund.

SIF golf har givet en hensigtserklæring på vi vil være behjælpelig med afvikling af denne turnering. 2018 er året hvor der er jubilæum i SIF idræt og det er Aalborg der står for arrangementet, hvor der er yderligere 3 idrætsgrene som afholdes samme dato. Det er

foruden golf, fodbold, feltsport og fodbold. Alt praktisk som indkvartering, tilmelding m.m er ikke noget SIF Frederikshavn skal står for kun det praktiske i forbindelse med golfen.

Vi håber på et godt fremmøde til generalforsamlingen d.18 januar kl. 1900 i Skjoldborg i bygn. 1, så vi kan få valgt en ny stærk bestyrelse ind i SIF golf.

Vel mødt til sæson 2018.

 

Agnethe, Michael og Preben

 

Det talte ord på generalforsamlingen er gældende.2017

Referat af
Generalforsamling SIF Golf, Frederikshavn

Tirsdag den 31. januar 2017


Medlemmer var fremmødt og 3 fra bestyrelsen.

Det blev besluttet at det var unødvendigt med en dirigent når der ikke var flere fremmødte.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og godkendt.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

Det blev besluttet på generalforsamlingen at kontingenten for indeværende år vil forblive uændret.

Til punktet ”valg af bestyrelse og suppleanter” Agnethe blev genvalgt og fra bestyrelsens side var der et ønske om 2 helst 3 som meldte sig, idet formanden har valgt at stoppe. Ingen af de fremmødte meldte sig. Forsamlingen og bestyrelse blev enige om at taget punktet op igen, ved den første match i Frederikshavn den 23. april, med håb om nogle byder ind på de manglende poster så vi kan bevare vores SIF golf afd.
Matchen på Øland blev flyttet fra den 27 aug til d. 13 aug pga "Made in Denmark" i Himmerland. se kampprogram.

Britta og Knud Thomsen blev valgt til revisor og revisorsuppleant.

Under punktet eventuelt, fortalte Preben om, og hvorfor vores hjemmeside ikke virker, og at hjemmesiden har første priotet og helst indenfor en måned. Preben ønskede at der var flere der deltog til vores matcher, og Jan mente vi eventuelt kunne hver især invitere flere gæster med, dog skal de selv betale egen greenfee. Preben berettede også at SIF Frederikshavn havde ytret ønske om alle vores medlemmers cpr.nr, dog uden de sidste 4 cifre. Preben gjorde klart at dette var irelevant, da SIF Frederikshavn har vores medlemsnr. Så ingen cpr.nr fra vores udvalg.

Derefter var generalforsamlingen afsluttet med god ro og orden.

 

P.b.v

Referent Agnethe


FM Beretning til Golfudvalgets generalforsamling den 31. januar 2017. 

Kære Golfere

Så er vi atter på vej ind i en ny sæson, er en masse nye slag der venter og den næste drømmerunde ligger derude og venter på at vi kommer langs! Det skal nok blive rigtigt godt.

Vi havde ligesom i de foregående år et punkt som var meget vigtigt for os, og det lykkedes ”næsten” til fulde. Dette punkt vil vi også stræbe efter i 2017. Vi spiller i godt vejr!

I 2016 havde følgende program:

Generalforsamling den 29. februar med 10 deltagere.

Sæby 17. april åbningsmatch med 25 deltagere.

Sindal 22. maj med 23 deltagere.

Hvalpsund 19. juni med 24 deltagere.

Hvide Klit 4. september med 19 deltagere.

Frederikshavn 2. oktober klubmesterskab og afslutningsmatch med 24 deltagere.

Klubmester i 2016 blev:

Kim Ejner Hansen for herrerne.
Trine Haukali for damerne.

Herudover afholdte SIF KBH landsmesterskab i Korsør. Hvor der også var deltagelse fra SIF FRH. Ligesom vi deltog ved DMI.

I 2016 har vi oplevet et noget svingende antal deltagere ved de enkelte arrangementer, men vi er som bestyrelse glade for alle de, som er mødt op til vores arrangementer og vi byder naturligvis gerne velkommen til nye medlemmer, som gerne vil deltage og spille nogle gode og hyggelige runder golf.

Vi har i 2016 ikke rigtigt fået hjemmesiden op at kører og bestyrelsen håber på, at dette vil lykkes i 2017. Sådan at billeder m.m. kommer på siden. Jeg vil gerne benytte lejligheden til, at takke Brian for det arbejde han har ydet i regi af bestyrelsen samt tilrettelæggelse af matcherne.

 

Jeg har i år valgt at stoppe som medlem af bestyrelsen og jeg forventer heller ikke der bliver så meget tid til golf. Jeg skal i gang med at opbygge et nyt flyværksted samt gennemfører en større organisationsændring. Dette kommer til at tage alt min tid og derfor har jeg valgt at stoppe mes legen er god. Det betyder at generalforsamlingen udpege et nyt medlem. Bestyrelsen har igen kandidat. Så det er nu I skal melde jer under fanerne.

Her på kanten af det nye år har vi fastlagt vores matchprogram og dette bliver som følger:

!!!!!!!  ÆNDRINGER I PROGRAM se  turneringsprogram 2017

1.     Frederikshavn, søndag den 23. april 2017 kl. 1000

2.     Hals, søndag den 7. maj 2017 kl. 1000

3.     Himmerland, søndag den 18. juni 2017. Bus fra FLS FRH.

4.     Øland, søndag den 13. august 2017.

5.     Sæby, søndag den 17. september 2017. Klubmesterskab og afslutningsmatch. I forbindelse med Klubmesterskabet vil der være mulighed for, at inviterer en partner til spisningen som vi vil arrangerer som aftensmad.

Onsdag den 31. maj og torsdag den 1. juni afholder SIF KBH Landsmesterskab i Korsør (Indkvartering på Flådestationen)

DMI Forbundsmesterskaberne i Golf 2017 gennemføres 28 - 29 AUG i Silkeborg/Ry Golfklub, med kammeratskabsaften og overnatning i Karup. Idrætsforeningen Flyvestation Karup er arrangør.

Bestyrelsen glæder sig til at se jer der ude med grejet i hånden igen og med forhåbentligt rigtigt godt vejr til nogle fantastiske hyggelige matcher og sammenværd.

Husk GOLF er:

Gode Oplevelser og Livslang Fornøjelse!

Vel mødt til sæson 2017.

 

Det talte ord på generalforsamlingen er gældende.

"VI KAN KUN OPFORDRE MEDLEMMERNE I SIF-GOLF OM AT BAKKE MERE OP OM VORES KLUB, DA 3 MAND I BESTYRELSEN IKKE KAN HOLDE I LÆNGDEN

MVH BESTYRELSEN.